نسل60

فقط برای خدا.....

نسل60

فقط برای خدا..... نسل شصت وارث خون همت و باکری و علی هاشمی است.....

من مسافر ایستگاه زندگی ام

خسته از سیاست های این زمانه

سعی کردم از هیچکس نترسم جز خدا......

نمی خواهم درباره خودم زیاد بنویسم

پس همین مقدار کافیست.....